13/07/2024
665 491 913
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski
KRS 0000232719

Statut

STOWARZYSZENIA RODZIN DZIECI SPECJALNEJ TROSKI


ROZDZIAŁ I
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski zwane w dalszych postanowieniach statutu "STOWARZYSZENIEM" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Koluszki.

§3

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w myśl Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Działalność pożytku publicznego określona w celach statutowych może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób mających szczególnie trudną sytuację życiową.

§4

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

 

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków na rzecz organizacji. Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

 

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ŚRODKI I RAMY DZIAŁANIA

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Koluszkach.
 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej.
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
 4. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
 5. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji
 6. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
 7. Niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach losowych – szczególnie dzieciom.
 8. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej.
 9. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 par.7, w tym organizacje samorządowe.
 10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 11. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 12. Prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspópracę z organami władzy administracji państwowej i administracji samorządowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów.
 3. Wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur, ulotek i kalendarzy.
 4. Prowadzenie rónych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi.
 5. Wspłpracę z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu.
 6. Prowadzenie i zakładanie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 7. Prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych.
 9. Podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

§8.1 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizacje celów statutowych.
 2. Działalności Stowarzyszenia zakazuje się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§10

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia oraz zgłosić pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 

§11 

usunięty

 

§12

 1. Członkiem wspierającym może być każdy zakład pracy, instytucja, organizacja polityczna, społeczna, wyznaniowa lub osoba fizyczna, która uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie je wspierać poprzez deklarowanie pomocy merytorycznej oraz określonych świadczeń finansowych i materialnych.
 2. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

§13

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub idei, do których realizacji powołane zostało Stowarzyszenie.

 

§14

Członków zwyczajnych, podopiecznych i wspierających przyjmuje oraz skreśla właściwy Zarząd Stowarzyszenia.

 

§15

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§17

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i przedstawiania wniosków oraz bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§18

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać statutu i regulaminu Stowarzyszenia oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz.
 2. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Krzewić idee stowarzyszenia oraz zjednywać członków i sympatyków.
 4. Przestrzegać norm współżycia społecznego i dyscypliny organizacyjnej w Stowarzyszeniu i poza nim zachowując właściwą postawę moralno-etyczną.
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§19

Członkowie, honorowi działacze w miarę swoich możliwości mogą realizować postanowienia par 18 pkt 3 .

 

§20

Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać składki członkowskie i w miarę własnych możliwości udzielać pomocy techniczno - organizacyjnej w działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§21

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
  b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
  c) skreślenia z listy członków
  d) wykluczenia ze Stowarzyszenia
  e) utraty praw publicznych i obywatelskich
  f) śmierci członka.
 2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków może podjąć właściwy Zarząd Stowarzyszenia w wypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy lub systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
 3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje właściwy Zarząd Stowarzyszenia w razie stwierdzenia, iż działalność członka godzi w interesy Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały właściwy Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień w sprawie postawionych mu zarzutów.
 4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek ma prawo w terminie 14 dni wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Władze Naczelne
  a) Walne Zgromadzenie
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna

§23

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§24

Władze Stowarzyszenia mają prawo przyjęcia nowych członków na miejsce ustępujących lub zwolnionych z funkcji w czasie trwania kadencji. Liczba przyjętych członków nie może przekroczyć połowy liczby pochodzących z wyboru.

 

A. WALNE ZGROMADZENIE

 

§25

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§26

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na rok, zawiadamiając delegatów, co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie winno zawierać miejsce, datę i porządek obrad Zgromadzenia.

 

§27

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby członków.

Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie zmian w statucie.
 3. Rozpatrywanie i akceptacja sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia.
 7. Uchylanie uchwał Zarządu niezgodnych ze statutem lub obowiązującymi przepisami.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach statutowych.
 9. Nadawanie godności członka honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku organizacji.
 11. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§29

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczb osób upoważnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad i prezesa danego Zarządu lub Komisji. Głosowanie jest jawne, chyba ze podjęto uchwałę o głosowaniu tajnym.
 2. W sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.

§30

Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały, jako zwołane -w drugim terminie tj. po upływie 10 minut od wyznaczonej dla pierwszego terminu godziny i wówczas uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych, członków-delegatów.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Z głosem decydującym delegaci na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Z głosem doradczym:
  a) członkowie Stowarzyszenia, jeżli nie są delegatami
  b) członkowie wspierający
  c) zaproszeni goście.

B. ZARZĄD

 

§32

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 

§33

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych.
 5. Uchwalanie zasad ulg i zwolnień od opłat składek członkowskich.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 7. Ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie.
 8. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 9. Sporządzanie sprawozdań rocznych oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
 10. Organizowanie współpracy zagranicznej.
 11. Nadawanie odznak honorowych i nagród uznania.
 12. Decydowanie o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji.
 13. Określenie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia zwłaszcza z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i placówkami naukowo- badawczymi i służbami zdrowia, organizacjami społecznymi, politycznymi.
 14. Decydowanie o wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
 15. Określenie zasad i kierunków wspópracy z działającymi klubami zainteresowań.

§34

Zarząd składa się z 3 - 5 członków, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§35

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, dwóch jego zastępców oraz Skarbnika.

 

§36

Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.

 

§37

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na zebraniu, co najmniej 1/2 liczby osób wchodzących w jego skład.

 

§38

usunięty

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

 

§39

Najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

§40

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

§41

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli -co najmniej raz na rok.
 3. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia ma prawo wystąpić do Zarządu na najbliższym posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń i zażądań wyjaśnień, a w ciągu roku sprawdzić czy wnioski zostały zrealizowane.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz do bieżącej kontroli działalności wszystkich ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
 6. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzania sprawozdań ze swych czynności przedstawiania tych sprawozdań oraz wniosków na Walne Zgromadzenie, w tym w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Komisja Rewizyjna nie może łączyć członkostwa w Komisji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  - pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  - być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  - otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZDZIAŁ V

 

§42

Usunięty

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§43

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  a) nieruchomości
  b) ruchomości
  c) fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy z działalności statutowej
  c) wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy,
  d) darowizny, spadki, zapisy, dotacje.
  Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw oraz do ważności pism i dokumentów finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch z następujących osób Prezesa Zarządu, jego zastępców bądź członków Zarządu (reprezentacja łączna).
 4. usunięty
 5. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody władzy rejestracyjnej. 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§44

 1. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§45

 1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.