23/05/2024
665 491 913
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski
KRS 0000232719

RODO

Ochrona danych osobowych – klauzula RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski informuje, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:
  - listownie: ul. Długa 30, Borowa, 95-041 Gałków Duży
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: srdst.koluszki@gmail.com
  - telefonicznie: 665491913
  Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem z tych danych.
 2. Dane osobowe są zbierane celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację zadań publicznych oraz projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą brakowane.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.