Aktualności

„Od rehabilitacji do integracji”- kolejny projekt realizowany w Stowarzyszeniu

Dodano: 26/09/2016

Całkowita wartość zadania wynosi 14200 zł w tym 12000 zł współfinansowane z funduszy Województwa Łódzkiego.
Celem głównym projektu jest usprawnianie i wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem.
W zadaniu weźmie udział 25 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego. Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach  i podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na podstawie analizy wskazań do terapii i rehabilitacji, zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz innych dokumentach dotyczących staniu zdrowia i potrzeb rehabilitacyjno - terapeutycznych osób zgłaszających chęć udziału w zadaniu. Pośrednimi odbiorcami zadania są także rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć. W wyłonionej grupie odbiorców znajdzie się:
a) 5 osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymagających całkowitej lub częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, ze współwystępującym upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (dziecięce porażenie mózgowe, urazy mózgu, przepuklina oponowo – rdzeniowa),
b) 10 osób z niepełnosprawnością ruchową - osoby z upośledzonym rozwojem psychomotorycznym ,
c) 10 osób z zaburzoną integracją sensoryczną i autyzmem - z trudnościami  w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnionym rozwojem  małej i dużej motoryki.
Pośrednimi odbiorcami zadania są także rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć.
Czas trwania zadania: 01 czerwca 2016 r. –  31 grudnia 2016 r.
Czas realizacji zajęć terapeutycznych: wrzesień – grudzień 2016 r. Przewidywana liczba prowadzonych zajęć to 240 godzin zegarowych, w tym:
    80 godzin na zajęcia w ortezie dynamicznej Dunag 02 dla 5 uczestników (po 16 godz. na uczestnika),
    80 godzin rehabilitacji ruchowej dla 10 uczestników (po 8 godz. na uczestnika),
    80 godzin integracji sensorycznej dla 10 uczestników (po 8 godz. na uczestnika).
Zaplanowano także pracę społeczną członków Stowarzyszenia w wymiarze 44 godzin, w tym w zakresie przygotowania sal i udziału w przebiegu zajęć.
Udział w zadaniu umożliwi odbiorcom rozwinięcie kluczowych umiejętności społecznych i umożliwi pełniejszą integrację. Każdy uczestnik zostanie objęty pomocą i wsparciem dostosowanym do jego możliwości rozwojowych. Punktem wyjścia do pracy będzie indywidualna diagnoza określająca obecny poziom umiejętności uczestników zajęć.
W trakcie realizacji projektu stosowane będą zarówno metody pracy oparte na dobrej praktyce, jak i metody innowacyjne, stosowane dopiero od kilkunastu lat. 
Uczestnicy projektu bądź ich opiekunowie prawni/rodzice w trakcie spotkania podsumowującego realizację projektu zostaną poinformowani o możliwości kontynuacji terapii, którą przewiduje się w ramach działań statutowych realizowanych przez SRDST.
Warto nadmienić, iż zadanie realizowane jest w ramach funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Mamy ogromną przyjemność po raz kolejny współpracować z tą instytucją.

                                                                        Koordynator projektu
                                                                         Magdalena Czapnik

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.