Aktualności

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

Dodano: 06/04/2016

W ramach prac Zarządu Stowarzyszenia oraz ich członków:
    udzielano informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
    systematycznie informowano o programach PCPR i PFRON,
    pomagano w wypełnianiu  różnych dokumentów, w tym wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ośrodków pomocy społecznej,
    uczestniczono „We wspólnym kolędowaniu” organizowanym przez Komisje Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w Koluszkach,
    przeprowadzono integracyjnego spotkania choinkowego dla sponsorów i przyjaciół stowarzyszenia na Sali u Lenarta,
    zorganizowano jasełka w lokalnych kościołach,
    zamówiono i uczestniczono w mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
    zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  i  Powitania Lata na terenie SOSW w Koluszkach, 
    dofinansowano koszty udziału  5  podopiecznych  w turnusach rehabilitacyjnych,
    zorganizowano turnus rehabilitacyjny w Łomży dla 15 podopiecznych,
    zorganizowano wyjazd 60 osobowej  grupy do kompleksu  basenów termalnych w Uniejowie ,
    podjęto szereg działań mających na celu promocję Stowarzyszenia: zakupiono świąteczne pocztówki, kalendarze, kalendarzyki,  ulotki,
    przedstawiono wpływy w ramach 1% - uzyskano kwotę  18755,00zł.
    prowadzono w ramach pracy społecznej członków Stowarzyszenia terapię dla młodzieży i dorosłych z głębokim  stopniem upośledzenia umysłowego w domach rodzinnych (nie objętych żadnym wsparciem) 3 podopiecznych ,
    prowadzono zajęcia z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi (zatrudniono specjalistę) dla 15 podopiecznych,
    prowadzono zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi podopiecznymi (zatrudniono specjalistę) dla 12 osób,
    prowadzono w ramach pracy społecznej członków Stowarzyszenia zajęcia  z wykorzystaniem kombinezonu Dunag,
    kontynuowano spotkania dla grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych
    przeprowadzono 165 godzin zajęć terapeutycznych , w tym:
a)    44 godziny zajęć grupowych Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla 10 uczestników,
b)    55 godzin zajęć indywidualnych i grupowych terapii autyzmu dla 8 uczestników,
c)    66 godzin zajęć grupowych usprawniających komunikację dla 11 uczestników.
Pozyskano na ten cel dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Małymi krokami do samodzielności” – usprawnianie osób z autyzmem lub/i niepełnosprawnością intelektualną  współfinansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego  pozyskanej na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”  w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w kwocie 12040,00, w tym 5700,00 na  pomoce dydaktyczne,
    zorganizowano 3-dniową, wyjazdową imprezę turystyczną wraz z rehabilitacją i licznymi atrakcjami do Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie dla 56 osobowej grupy (niepełnosprawni wraz z opiekunami). Pozyskano dotację na realizację zadania publicznego - Impreza turystyczna „Witaj przygodo” w kwocie 10000,00zł. współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach otwartego konkursu ofert  ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
    kontynuowano współpracę z wolontariuszami z ZSP Nr 2, którzy czynnie włączali się w akcje  Stowarzyszenia,
    współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  Łódź-Wschód, m.in. pomoc w uzyskaniu dofinansowania na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia ortopedycznego, uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności,
    współpracowano z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (brano udział w badaniu potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi),
    zorganizowano spotkanie wigilijne, w której uczestniczyli członkowie i podopieczni Stowarzyszenia w Przanowicach,
    systematycznie współpracowano ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w wyniku czego podopieczni uczestniczyli w wielu imprezach                        i uroczystościach organizowanych przez placówkę, często będąc  współorganizatorem imprez integracyjnych m.in.: „Biegi integracyjne i zabawy na wesoło”,
    realizowano założenia antydyskryminacyjnego  programu środowiskowego „Bądźmy razem” we współpracy z SOSW w Koluszkach , w ramach którego m.in.
•    przeprowadzono szkolenie dla zainteresowanych pracowników placówek oświatowych pt. „Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ADS)  w placówce ogólnodostępnej lub integracyjnej”
•    kontynuowano współprace konsultacyjna z pracownikami zainteresowanych szkół w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, w tym z orzeczonym zaburzeniem ze spektrum autyzmu, kształcących się w placówkach masowych,
•    prowadzono indywidualne konsultacje dla rodziców niepełnosprawnych uczniów szkół masowych,
•    przeprowadzono dla zainteresowanych osób, w tym rodziców szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym zgodnie             z koncepcją stymulacji bazalnej – część II,
•    przedstawiono przedstawienia w placówkach oświatowych poruszające problem tolerancji wobec osób niepełnosprawnych pt. „Jeż”, przedstawienie jasełkowe oraz pantomimę „Prezent” – 4 placówki,
•    przestawienia zostały także prezentowane przez grupę teatralną w trakcie spotkania choinkowego, podczas VII Konkursu Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2015”, dla podopiecznym Domu Dziennego „Caritas” w Łodzi, podczas przeglądu Teatrów Szkolnych w Koluszkach, podczas Marszu dla Życia  i Rodziny  w Kościele pw. NPNMP w Koluszkach, podczas spotkania z A.M. Wesołowską, dla członków społeczności Budziszewic, w trakcie Wigilii dla członków Stowarzyszenia,
    kontynuowano współpracę z Parafią NMPNP w Koluszkach, dzięki czemu co miesiąc odbywa się niedzielna msza w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
    przeprowadzono prelekcję dotyczącą realizacji programu środowiskowego „Bądźmy razem” w trakcie spotkania „Niezależne i aktywne życie osób z niepełnosprawnościami”  w Czepowie dla przedstawicieli powiatowych społecznych rad osób niepełnosprawnych oraz pracowników PCPR z terenu województwa łódzkiego  zorganizowanego przez RCPS w Łodzi,
    zorganizowano i sfinansowano przewóz osób niepełnosprawnych na imprezy odbywające się poza terenem Koluszek: Teatr Wielki – balet „Kopciuszek”,
    zorganizowano Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – projekcja filmu „List do M 2”
    zorganizowano w ramach pracy społecznej członków Stowarzyszenia we współpracy z MOK i SOSW w Koluszkach zajęcia integracyjne dla dzieci z miasta Koluszek w trakcie dwóch dni  ferii zimowych,
    nawiązano współpracę z wydawnictwem AMEET, dzięki czemu otrzymano kalendarze ścienne dla podopiecznych Stowarzyszenia,
    nawiązano współprace z fundacją KOŁDERKA ZA JEDEN UŚMIECH, dzięki czemu 10 podopiecznych stowarzyszenia otrzymało własnoręcznie wyszywane pledy,
    nawiązano współpracę z fundacją ECOTEXTIL, dzięki czemu podopieczny otrzymał rower trójkołowy a 4 czeka na realizację zamówienia
    przeszkolono fizjoterapeutę i rodzica z zakresu rehabilitacji w kombinezonach DUNAG,
    zakupiono drugi Kombinezon DUNAG w ramach środków pozyskanych z firmy POL-HUN,
    zakupiono przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych  i rehabilitacyjnych,
    na bieżąco umieszczano informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ponadto uczestniczono w:
    zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez ZSP nr 2 w Koluszkach,
    zabawie karnawałowej zorganizowanej przez LO w Koluszkach.


Wnioski:
    kontynuować działalność informacyjną, edukacyjną w tym:
 przekazywać informację dotyczącą działalności stowarzyszenia,
    kontynuować prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców, osób zainteresowanych tematyką związaną z niepełnosprawnością bądź działaniami profilaktycznymi,
    kontynuować działalność promocyjną,
    pozyskiwać środki zewnętrzne m.in. w ramach  RCPS, EFS.

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.