Aktualności

Podsumowanie projektu

Dodano: 13/12/2015

W dniu 30 listopada 2015 r. w trakcie zebrania członków Stowarzyszenia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Został zrealizowany dzięki kwocie dotacji 12 040,00 zł pozyskanej na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Termin realizacji projektu od 1 września do 14 grudnia 2015 r.

W okresie od 14.09.2015 r. do 28.11.2015 r. odbywały się trzy rodzaje indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych:

-        terapia autyzmu,

-        zajęcia usprawniające komunikację,

-        zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Przeprowadzono łącznie 165 godzi terapii, w tym:

-        44 godziny zajęć grupowych Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla 10 uczestników,

-        55 godzin zajęć indywidualnych i grupowych terapii autyzmu dla 8 uczestników,

-        66 godzin zajęć grupowych usprawniających komunikację dla 11 uczestników.

przy czym każdy z uczestników uczestniczył w co najmniej 22 godzinach nieodpłatnych zajęć.

Zajęciami objętych była 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 2-22 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z terenu czterech powiatów województwa łódzkiego: łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego, skierniewickiego oraz brzezińskiego. W grupie odbiorców znalazły dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole, objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub upośledzone umysłowo. Wśród nich znalazły się dzieci, które we wrześniu 2015 r. rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej specjalnej. Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach i podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na podstawie analizy wskazań do terapii, zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz innych dokumentach informujących o stanie zdrowia i potrzebach terapeutycznych.

W trakcie prowadzonych zajęć kształtowano kontakty społeczne, uczono zachowań społecznie akceptowanych, doskonalono rozumienie mowy oraz wybranych sposobów komunikacji alternatywnej i wspomagającej, rozwijano motywację do współdziałania z partnerem i grupą. Każdy uczestnik został objęty pomocą i wsparciem dostosowanym do jego możliwości rozwojowych. W trakcie realizacji projektu zastosowano zarówno metody pracy oparte na dobrej praktyce, jak i metody innowacyjne, stosowane dopiero od kilkunastu lat. Wykorzystano  elementy metody behawioralnej (w zakresie strukturalizacji przestrzeni, organizacji czasu), elementy metody krakowskiej, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  elementy terapii zmysłów. Terapia zaburzeń komunikacji opierała się  na metodach słownych (opis, opowiadanie, śpiew, praca z książką, gry słowne), alternatywnych i wspomagających metodach komunikacji (Makaton, piktogramy, PCS -y). W trakcie zajęć terapeutycznych wykorzystano  zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywały się w formie treningu sytuacyjnego oraz zabaw i gier ruchowych, edukacyjnych oraz interakcyjnych. Cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

            Pośrednimi odbiorcami zadania byli także rodzice/opiekunowie uczestników projektu. Terapeuci prowadzący zajęcia określili sfery najbliższego rozwoju uczestników w zakresie usprawnianych funkcji. W trakcie spotkania podsumowującego wskazano możliwości kontynuowania działań terapeutycznych w środowisku domowym i szkolnym uczestników również po zakończeniu zajęć. W realizacji zadania brali także udział członkowie Stowarzyszenia, którzy pracowali społecznie w trakcie 66 godzin zajęć.

W wyniku prowadzonych zajęć dostrzeżono u uczestników projektu poprawę umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia, większą orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, lepszą sprawność motoryczną, rozwój w zakresie samodzielności, mniejszą ilość zachowań niepożądanych (sensoryzmów i zachowań agresywnych). Ewaluacja diagnoz indywidualnych uczestników dokonana po zakończeniu zajęć potwierdziła, iż w każdym z przypadków nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie przynajmniej jednej z opisywanych umiejętności. Najlepszą rekomendacją, iż realizowany projekt był dla uczestników nowym, ciekawym i interesującym doświadczeniem były pozytywne w odbiorze. Zarówno uczestnicy, jak i ich rodzice dopytywali się o realizację następnego projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem projektu zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.