Aktualności

PROGRAM WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSYTYCZNEGO

Dodano: 21/05/2014

WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
"W krainie rękodzieła -usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej"

realizowanych w ramach zadania publicznego
„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”
w terminie od maja 2014r. do listopada 2014r.

Opracowały:
mgr Magdalena Bąk
mgrAgnieszka Klimowska
mgr Iwona Brzezińska

Każdy człowiek potrzebuje do swego istnienia i rozwoju różnych wartości. Jedną z wartości, które ułatwiają poruszanie się po świecie ciągłego postępu jest twórczość artystyczna, która ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też po prostu przyjemnością, relaksem, zabawą.

 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

         W przypadku osób niepełnosprawnych z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego, u których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. Podczas cyklicznych zajęć warsztatowych uczestnicy projektu będą mieli możliwość wyrażenia siebie, własnego sposobu postrzegania sztuki użytkowej, projektowania i wykonywania różnych form dekoracyjnych. Będą mieli możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, poniesienia umiejętności manualnych  i wiary we własne możliwości. Zajęcia mające charakter terapeutyczny pozwolą im na odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych, wyzwolą umiejętność współdziałania w zespole, w grupie. Umożliwi to rozwijanie i podtrzymywanie przez nich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
       Warsztaty realizowane  będą wśród 12 uczestników  w  6-cio osobowych grupach
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i brzezińskiego. Beneficjenci to osoby niepełnosprawne z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego posiadające orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności w wieku od 18 lat, które ukończyły edukację bądź uczą się
w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Koluszkach .
   Zajęcia realizowane będą w wymiarze  76 godzin zajęć rękodzielniczych, z zastosowaniem pracochłonnych technik, wymagających większego czasu i nakładu pracy -prowadzone przez 2 nauczycieli oligofrenopedagogów i wolontariusza oraz 24 godzin zajęć rękodzielniczych
z wykorzystaniem   techniki origami – prowadzone przez 1 nauczyciela oligogrenopedagoga
i wolontariusza.
CEL GŁÓWNY:
- nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez  projektowanie i wykonywanie  form użytkowych i dekoracyjnych

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- umożliwienie niepełnosprawnym funkcjonowania w nowych rolach społecznych,
- kształtowanie zainteresowań i zamiłowań rękodzielniczych,
- rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności manualnych, uzdolnień i zainteresowań   
  twórczych,
- podwyższenie poczucia własnej wartości osób o różnym rodzaju niepełnosprawności
- poznawanie różnych środków ,form ,technik  artystycznych (kolor,faktura, i itp.)
- budzenie wyobraźni, inwencji twórczej, wytrwałości,
- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego
  wykorzystywania materiałów,
- spędzanie w sposób czynny i twórczy wolnego czasu,   
- rozładowywanie wewnętrznych napięć i negatywnych emocji,
- uczenie planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy,
- promowanie twórczości osób niepełnosprawnych .
 
Realizacja wymienionych celów pozwoli na przygotowanie ucznia niepełnosprawnego
z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego do lepszego radzenia sobie w życiu, na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

      Ujęte w programie cele zostaną zrealizowane poprzez różnorodną działalność  plastyczną, techniczną, rękodzielniczą. Przyczyniać się ona będzie do lepszego samopoczucia uczestników, cieszyć i sprawiać przyjemność.
    Zastosowane formy i metody pracy dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczestników. Realizacja programu ma w jak największym stopniu zaspokoić ich potrzeby psychofizyczne, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.  
METODY PRACY:  oglądowa, słowna, praktycznego działania.
FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zespołowa
TECHNIKI PRACY:  decoupage, scrapbooking, filcowanie, modelowanie w gipsie, glinie, orgiami, techniki mieszane.
Szczegółowe tematy ujęte zostały w harmonogramie warsztatów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA :
-  poznanie  różnych środków ,form ,technik  artystycznych
-  rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności manualnych, uzdolnień i zainteresowań   
   twórczych
-  rozwój wyobraźni, inwencji twórczej, wytrwałości
-  umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania     
   materiałów
 - umiejętność planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy


- umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności i wiadomości w życiu codziennym
- podwyższenie poczucia własnej wartości osób o różnym rodzaju niepełnosprawności
- integracja społeczna uczestników.
EWALUACJA
Ewaluacja zajęć pozwoli określić zainteresowania i oczekiwania uczestników projektu, dotyczące realizowanej tematyki.
Prezentacja prac rękodzielniczych i rozdanie dyplomów uczestnikom projektu nastąpi na podsumowującym spotkaniu integracyjnym.
Efekty projektu zamieszczone w formie artykułów i zdjęć w prasie, na stronach internetowych przybliżą tematykę osób niepełnosprawnych lokalnemu społeczeństwu, dostarczą wiedzy na temat konieczności podejmowania tego typu działań.  

Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą:
- bieżące rozmowy z uczestnikami na temat zajęć;
- wykonane prace;
- ankiety skierowane do uczestników projektu.


                                                                                               …………………………………
                                                                                                …………………………………
                                                                                               …………………………………

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.