Aktualności

Ogłoszenie dotyczące projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Dodano: 19/03/2020

Zamawiający:
1. Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO z siedzibą Tworzyjanki 14 a, 95-060 Gmina Brzeziny, oraz
2. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski,  z siedzibą, ul. Długa 30,95-041 Borowa
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności - zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju (zwane dalej Wytycznymi).
2. Kod CPV zamówienia:
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnych i grupowych w zakresie aktywizacji społecznej – zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem szkoleń określonym w zadaniach 1 – 18.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zadania – części:
Zadanie 1. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z  ograniczeniami ruchowymi, w tym poruszających się na wózkach razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności ruchowej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu zajęć, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, usprawnienie komunikacji, sprawności ruchowej i manualnej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną  itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Wykształcenie wyższe: fizjoterapia lub równoważne
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny ,kurs masażu, szkolenie - budowa wózka inwalidzkiego, oligofrenopedagogika, i in. terapia umiejętności manualnych/usprawnianie małej motoryki.

Zadanie 2. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z  ograniczeniami ruchowymi, w tym poruszających się na wózkach oraz z deficytami intelektualnymi, razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności ruchowej i manualnej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną  itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Wykształcenie wyższe: fizjoterapia lub równoważne
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 3. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z  ograniczeniami ruchowymi, oraz niepełnosprawnymi intelektualnie razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności ruchowej i manualnej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną  itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne.
- Wykształcenie wyższe: fizjoterapia lub równoważne
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawni intelektualnie.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 4. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z  ograniczeniami ruchowymi, oraz ograniczeniami intelektualnymi razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności ruchowej i manualnej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną  itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne.
- Wykształcenie wyższe: fizjoterapia lub równoważne
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawni intelektualnie.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 5. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z  niepełnosprawnością intelektualną razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.
Zadanie 6. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 3 osób z niepełnosprawnością intelektualną razem 60 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 7. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 2 osób z  zaburzeniami  psychicznymi i emocjonalnymi  oraz z niepełnosprawnością intelektualną, razem 40 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności psychicznej i/lub intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: psychologia ogólna z oligofrenopedagogiką, psychologia stosowana z oligofrenopedagogiką, psychologia kliniczna z  oligofrenopedagogiką, psychologia ze specjalizacją psychoterapii z oligofrenopedagogiką lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.  uprawnienia mediatora, trening umiejętności społecznych, i in.

Zadanie 8. Trener. Indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 2 osób z  zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi  oraz z niepełnosprawnością intelektualną, razem 40 godzin dydaktycznych (średnio po 20 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności psychicznej i/lub intelektualnej, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z aktywnością społeczną itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: psychologia ogólna z oligofrenopedagogiką, psychologia stosowana z oligofrenopedagogiką, psychologia kliniczna z  oligofrenopedagogiką, psychologia ze specjalizacją psychoterapii z oligofrenopedagogiką lub równoważne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.  uprawnienia mediatora, trening umiejętności społecznych, i in.

Zadanie 9. Trener grupa I. Grupowe  wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych -  prowadzenie zajęć z zakresu podniesienia kompetencji życiowych dla osób ze znacznymi ograniczeniami intelektualnymi, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi.
Celem zajęć jest wyposażenie uczestników projektu w kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy
- Liczebność: 9 – 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym schorzeniami psychicznymi i/lub ruchowymi.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Ilość godzin zajęć do zrealizowania: 150 dydaktycznych
- Częstotliwość zajęć 2 razy w tygodniu: po 4 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej grupy.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące członków grupy (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu i planu pracy grupy, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki grupy uwzględniać następujące elementy: nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności manualnej itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie z zatwierdzonym przez Zespół Koordynujący projekt planem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
-przygotowanie wynikających z opracowanego programu materiałów dla uczestników.
 Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, socjoterapia z oligofrenopedagogiką lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym chorobami psychicznymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika społeczna, arteterapia
Zadanie 10. Trener grupa II Grupowe  wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych - prowadzenie zajęć z zakresu podniesienia kompetencji życiowych. Dla osób z nieznacznymi ograniczeniami intelektualnymi, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi.
Celem zajęć jest wyposażenie uczestników projektu w kompetencje pozwalające skutecznie ograniczyć skutki niepełnosprawności, zwiększyć aktywność życiową i społeczną, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy
Grupa I.
- Liczebność: 9 – 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym schorzeniami psychicznymi i/lub ruchowymi.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 11.2020 r.
- Ilość godzin zajęć do zrealizowania: 150 dydaktycznych
- Częstotliwość zajęć 2 razy w tygodniu: po 4 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej grupy.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące członków grupy (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu i planu pracy grupy, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki grupy uwzględniać następujące elementy: nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności manualnej itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie z zatwierdzonym przez Zespół Koordynujący projekt planem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
-przygotowanie wynikających z opracowanego programu materiałów dla uczestników.
 Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym chorobami psychicznymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika społeczna.
Zadanie 11. Trener – terapeuta. Indywidualne wsparcie w zakresie ciągłej terapii sprawnościowej - Podnoszenia sprawności w życiu codziennym  dla 5 osób z  niepełnosprawnościami psychicznymi i/lub emocjonalnymi razem 50 godzin (średnio po 10 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie realizować własne sprawy codzienne i osobiste, w tym kontakty z otoczeniem i instytucjami. Zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej. Nauka niwelacji własnych ograniczeń psychicznych i intelektualnych, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 08.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z załatwianiem własnych potrzeb życiowych itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 12. Trener – terapeuta. Indywidualne wsparcie w zakresie ciągłej terapii sprawnościowej - Podnoszenia sprawności w życiu codziennym  dla 5 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, razem 50 godzin (średnio po 10 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie realizować własne sprawy codzienne i osobiste, w tym kontakty z otoczeniem i instytucjami. Zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej. Nauka niwelacji własnych ograniczeń psychicznych intelektualnych i poznawczych.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 08.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z załatwianiem własnych potrzeb życiowych itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 13. Trener – terapeuta. Indywidualne wsparcie w zakresie ciągłej terapii sprawnościowej - Podnoszenia sprawności w życiu codziennym  dla 4 osób z  niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi, w tym poruszających się na wózkach razem 40 godzin (średnio po 10 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie realizować własne sprawy codzienne i osobiste, w tym kontakty z otoczeniem i instytucjami. Zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej. Nauka niwelacji własnych ograniczeń fizycznych i intelektualnych, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 09 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nauka ograniczania skutków ograniczeń ruchowych, nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z załatwianiem własnych potrzeb życiowych itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, oligofrenopedagogika, andragogika lub równoważne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika społeczna, arteterapia.

Zadanie 14. Trener- terapeuta. Indywidualne wsparcie w zakresie ciągłej terapii sprawnościowej - Podnoszenia sprawności w życiu codziennym  dla 4 osób z  ograniczeniami intelektualnymi i ruchowymi, w tym poruszających się na wózkach razem 40 godzin (średnio po 10 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie realizować własne sprawy codzienne i osobiste, w tym kontakty z otoczeniem i instytucjami. Zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej. Nauka niwelacji własnych ograniczeń fizycznych i intelektualnych, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 09 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nauka ograniczania skutków ograniczeń ruchowych, nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, nauka przyswajania i wykorzystywania wiedzy, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z załatwianiem własnych potrzeb życiowych itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 15. Trener – Terapeuta. Indywidualne wsparcie w zakresie ciągłej terapii sprawnościowej - Podnoszenia sprawności w życiu codziennym  dla 4 osób z  ograniczeniami ruchowymi, w tym poruszających się na wózkach razem 40 godzin (średnio po 10 godzin na osobę).
- Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje pozwalające skutecznie realizować własne sprawy codzienne i osobiste, w tym kontakty z otoczeniem i instytucjami. Zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej. Nauka niwelacji własnych ograniczeń fizycznych, w tym zwiększenie mobilności przestrzennej i komunikatywności, przygotować do aktywnych działań, w tym na rynku pracy.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 09 – 11.2020 r.
- Częstotliwość zajęć  1-2 razy w tygodniu: po 1-2 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
- Szczegółowy grafik zajęć opracowany zostanie osobno dla każdej osoby.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych osób (w tym: stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, indywidualne ograniczenia i możliwości, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć. Program powinien w zależności od specyfiki osoby uwzględniać następujące elementy: nauka ograniczania skutków ograniczeń ruchowych, nawiązywania i rozwijanie kontaktów społecznych, usprawnienie komunikacji, sprawności społecznej, realizacja standardowych czynności związanych z załatwianiem własnych potrzeb życiowych, usprawnienie komunikacyjne. itp. Powinien zakładać zwiększenie przez uczestników jak najwięcej kompetencji i umiejętności praktycznych, związanych również z aktywnością zawodową.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie programem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany poziomu aktywności społecznej uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
- sporządzenie dla każdego z uczestników zajęć indywidualnej oceny zmiany aktywności społecznej, w tym wskazania możliwych ścieżek jego do aktywności zawodowej.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: np. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z oligofrenopedagogiką, pedagogika ogólna z oligofrenopedagogiką, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna z oligofrenopedagogiką, lub równoważne.
- Przygotowanie pedagogiczne.
- Minimum roczne, udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniami intelektualnymi.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, certyfikaty) np.: terapia pedagogiczna, pedagogika zdrowia, pedagogika rodziny.

Zadanie 16. Psychoterapeuta /socjoterapeuta. Indywidualne poradnictwo socje/psychoterapeutyczne - sporządzenie indywidualnych opinii dla 22 uczestników. Opinie będą materiałem do przygotowania zindywidualizowanych działań dla uczestników.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 05.2020 r.
- Ilość godzin 22
- Częstotliwość zajęć 1-2 razy w zależności od potrzeb.
- Założono, że spotkania odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące uczestników indywidualnych opinii i zaleceń dotyczący podniesienia aktywności społecznej zawodowej uczestników.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe o kierunku medycznym, społecznym lub humanistycznym.
 certyfikat potwierdzający umiejętności psychoterapeutyczne.
 co najmniej 1-rocznego doświadczenia zawodowego we pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zadanie 17. Trener. Grupowe wsparcie doradcze dla socjoterapeutyczne dla osób z otocznia niepełnosprawnych 
Cel: udzielenie wsparcia grupie 7 osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, w tym podniesienie stopnia samooceny uczestników, nauka umiejętności organizacji i zarządzania własnym czasem i zasobami, nauka postawy asertywnej, wyznaczania i osiągania celów osobistych.
- Liczebność grupy: 7 uczestników z otoczenia z osób niepełnosprawnościami (w tym ze schorzeniami psychicznymi i/lub ruchowymi).
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 04 – 09.2020 r.
- Ilość godzin zajęć do zrealizowania: 40
- Częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu: po 2- 4 godziny dziennie. Należy założyć okresowo inną częstotliwość zajęć dostosowaną do możliwości uczestników.
- Założono, że zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.
Podstawowe zadania:
- opracowanie w oparciu o informacje dotyczące członków grupy (w tym: stan zdrowia, indywidualne ograniczenia i możliwości osób, którymi się opiekują, dane zawarte w Umowie na wzór kontraktu socjalnego), programu i planu pracy grupy, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu zajęć.
- przeprowadzenie zajęć, zgodnie z zatwierdzonym przez Zespół Koordynujący projekt planem.
- przeprowadzenie pomiaru efektywności zajęć zmiany postawy uczestników, w formie pozwalającej określić stopień zmiany tej postawy. Pomiar musi być zgodny z dokumentem „Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu  nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.
-przygotowanie wynikających z opracowanego programu materiałów dla uczestników.
 Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalizacji: pedagogika resocjalizacyjna lub socjoterapia, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub ukończenie studia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny resocjalizacji , socjoterapii lub treningu umiejętności społecznych , oraz przygotowanie pedagogiczne, lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, lub ukończenie - Przygotowanie pedagogiczne, zakładu kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu socjoterapii nie powinno być krótsze niż 1 rok.
- Dodatkowe oczekiwane kwalifikacje: oczekiwane minimum roczne doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Zadanie 18. Trener. Psychoterapeuta, psycholog -  udzielenie indywidualnego wsparcia psychologicznego chętnym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi.
- Miejsce realizacji zajęć: Koluszki.
- Okres realizacji usługi: 06 – 10.2020 r
- Ilość godzin 30
- Częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu zależności od potrzeb.
- Założono, że spotkania odbywać będą się w godzinach popołudniowych tylko z osobami, które wyraziły chęć aby w n ich uczestniczyć.
Podstawowe zadania:
- udzielanie wsparcia chętnym osobom, 
- wsparcie ich w wypracowaniu pożądanej postawy w trudnej sytuacji życiowej,
- pomoc w określeniu priorytetów życiowych.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe o kierunku medycznym, społecznym lub humanistycznym.
 certyfikat potwierdzający umiejętności psychoterapeutyczne.
 co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe.
5. Termin realizacji umowy
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 04.2020 – 06.2021 r., z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań wskazanych w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego.
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki, dotyczące: uprawnień i/lub kompetencji do prowadzenia określonej działalności terapeutycznej, doradczej czy szkoleniowej, wskazane  przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym np. dotyczące doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie w tych warunków określone zostanie na podstawie załączonych kopii dokumentów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację jednego lub więcej zadań. Bez względu na ilość zaoferowanych do realizacji zadań, każde zadanie oceniane będzie oddzielnie.
Zamawiający zastrzega sobie wybór spośród wszystkich zaoferowanych przez Oferenta tylko tych zadań, które otrzymały największa liczbę punków wg sposobu oceny opisanego w punkcie 8 „Kryteria oceny ofert, wagi punktowe, sposób przyznawania punktacji”.
7. Wykluczenie z udziału w postępowaniu
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są Oferenci, który nie spełniają kryteriów określonych w dokumencie „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19”.
8. Kryteria oceny ofert, wagi punktowe, sposób przyznawania punktacji.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (oceniana oddzielnie dla każdego zadania), która otrzymała największą ilość punktów w  kryteriach:
a) „Cena ofertowa za zadanie brutto” – C,
b) „Doświadczenie osób realizujących / wyznaczonych do realizacji zamówienia w pracy z osobami  niepełnosprawnymi, w tym z upośledzeniami intelektualnymi i psychicznymi” – D,
c) „Dodatkowe kwalifikacje osób realizujących / wyznaczonych do realizacji pozwalające na osiągnięcie celu zajęć” - K
Powyższym kryteriom przypisano następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru/schematu
Cena ofertowa za zadanie brutto 60% 60          Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------- x 60 pkt
       Cena badanej oferty
Doświadczenie osób realizujących w pracy z osobami
niepełnosprawnym 30% 30 - doświadczenia 1 – 3 lat pracy - 0 pkt,
- doświadczenie 4 - 5 lat pracy - 20 pkt,
- doświadczenie powyżej 5 lat pracy - 30 pkt.
Dodatkowe kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć 10% 10 - 1 pkt – za posiadanie 1 udokumentowanych kwalifikacji
- 2 pkt – za posiadanie 2 udokumentowanych kwalifikacji
- 3 pkt – za posiadanie 3 udokumentowanych kwalifikacji
maksymalnie do
- 10 pkt – za posiadanie 10 udokumentowanych kwalifikacji
RAZEM 100% 100 -
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (oddzielnie dla każdego zadania), zostanie obliczona wg. wzoru:
S = C + D +K
gdzie:
S – całkowita suma punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa za zadanie brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie wykonawcy w realizacji zadania”.
K -  punkty uzyskane w kryterium „Dodatkowe kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie celu zajęć”
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa za zadanie brutto”, dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej za dane zadanie brutto wskazanej przez Oferenta w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie osób realizujących / wyznaczonych do realizacji zamówienia
w pracy z osobami  niepełnosprawnymi, w tym z upośledzeniami intelektualnymi i psychicznymi” dokonana zostanie na podstawie dokumentów potwierdzających długość pracy osobami niepełnosprawnymi wg. schematu opisanego w powyższej tabeli.
Ocena punktowa kryterium „Dodatkowe kwalifikacje osób realizujących / wyznaczonych do realizacji zamówienia pozwalające na osiągnięcie celu zajęć” dokonana zostanie na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje wg. schematu opisanego w powyższej tabeli.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte i zaparafowane przez Oferenta, a cała oferta podpisana przez osoby upoważnione.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii  poświadczonej notarialnie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta aktywizacji społecznej Nie otwierać do dnia 27.03 2020 r.”
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Załącznik 1. Wypełniony formularz ofertowy. Należy złożyć osoby formularz ofertowy dla każdego na realizacje którego składa się ofertę.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub z Centralnej Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (kopia, jeśli dotyczy);
3. Kopie wymaganych dokumentów, wskazanych w poszczególnych zadaniach w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, oddzielne dla każdego zadania, na realizacje którego Oferent złoży ofertę;
4. Załącznik 2. Oświadczenia Oferenta o spełnieniu wymogów wskazanych w poszczególnych zadaniach w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, oddzielny dla każdego zadania na realizację którego Oferent złoży ofertę.

10. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w można składać osobiście w Biurze projektu w Koluszkach przy ul. Kościuszki 3 w dni robocze 9.00 – 15.00, przesłać kurierem albo pocztą na adres Biuro Projektu „Mogę więcej” ul. Kościuszki 3, 95-040 Koluszki.
Oferty można składać w terminie do dnia 26.03.2020 r. W przypadku ofert przesłanych kurierem lub pocztą liczy się data dotarcia oferty do Zamawiającego.
11. Pozostałe postanowienia
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a)  została złożona po terminie określonym w pkt 10 zapytania ofertowego,
b)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7   niniejszego zapytania ofertowego,
f)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiających i opublikowana w Bazie Konkurencyjności.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, z wyłączeniem okoliczności określonych w/w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
- pan Jarosław Woźniak (tel. 691 714 314) w zakresie spraw formalnych związanych z prowadzonym postępowaniem i opisu przedmiotu zamówienia.
Informacje udzielane są w godzinach 9.00 – 15.00.
12. Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 Oświadczenia Oferenta o spełnieniu wymogów wskazanych w poszczególnych zdaniach w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” zapytania ofertowego – Załącznik nr 2.Załącznik nr 1
Zamawiający: 
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO, Tworzyjanki 14 a, 95-060 Brzeziny, oraz
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski,  z siedzibą, ul. Długa 30,95-041 Borowa.
Wykonawca: 
………………………………………….
………………………………………….
  ………………………………………….

Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie aktywizacji społecznej w ramach projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Włączenie społeczne, Działania IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.1.2 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Oferta dotyczy zadania nr ……………

Cena netto zamówienia w wysokości ………………………………………… zł
Słownie ……………………………………………………………………………………..…………zł
Cena brutto zamówienia w wysokości ……………..……………………….... zł
 Słownie …………………………………………………………………….………….………………zł

Dodatkowe informacje np. dotyczące złączonych dokumentów. …………………………………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................................

Dnia ………………………      .……………………………
(podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferent:
………………………………
………………………………
………………………………


Oświadczenia Oferenta

Oświadczamy, że …………………………………………………………………………………
   (pełna nazwa oferenta)

spełnienia wymogi określone w zadaniu nr: ………………………………………
(należy wpisać numer zadania, na które Oferent składa ofertę)

opisanych w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” zapytania ofertowego.

 

……………………….    ……………………………………….
miejscowość, data     podpis osoby upoważnionej

 

Wiecej informacji na temat realizacji działań w ramach projektu pod adresem:

Projekt - Fundacja Progressio

 

Wstecz