Aktualności

Realizacja projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI - usprawnianie osób niepełnosprawnych

Dodano: 04/10/2019

W ramach zadania są realizowane indywidualne zajęcia: rewalidacyjno-wychowawcze, neurologopedyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Zajęcia odbywają się od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r. Jest nimi objętych 25 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie jednego z powiatów województwa łódzkiego: powiatu brzezińskiego, łódzkiego wschodniego lub tomaszowskiego. Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach i podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na podstawie analizy dokumentów medycznych, oświatowych i innych stwierdzających potrzebę udziału w tego typu zajęciach. W wyłonionej grupie znajdują się osoby m.in. z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną. Przewidywana liczba prowadzonych zajęć to 360 godzin, w tym 180 godzin rehabilitacji ruchowej dla 15 uczestników, 120 godzin zajęć neurologopedycznych dla 10 uczestników, 60 godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 5 uczestników. Uczestnicy w zależności od diagnozy potrzeb uczestniczą w jednej lub dwóch formach terapii w wymiarze 1 godz. w tygodniu przez okres 12 tygodni. Celem realizacji zajęć zostały zakupione pomoce do zajęć m.in. wałki, piłki rehabilitacyjne, pomoce logopedyczne, gry.. Zaplanowano również pracę społeczną członków Stowarzyszenia w wymiarze 60 godzin w przebiegu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Pośrednimi odbiorcami zadania są także rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć W ramach realizacji zajęć zaplanowana jest indywidualna konsultacja z rodzicami/opiekunami celem dalszego usprawniania podopiecznych.

Realizacja zadania Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych daje wszystkim jego odbiorcom szansę na rozwinięcie kluczowych umiejętności społecznych i otwiera drzwi do pełniejszej integracji. Każdy uczestnik jest objęty pomocą i wsparciem dostosowanym do jego możliwości rozwojowych. Punktem wyjścia do pracy jest indywidualna diagnoza określająca zastany poziom umiejętności. W trakcie realizacji projektu są stosowane metody pracy oparte na dobrej praktyce, jak i metody innowacyjne. Uczestnicy projektu bądź ich opiekunowie prawni/rodzice w trakcie spotkania podsumowującego realizację projektu zostaną poinformowani o możliwości kontynuacji terapii, którą przewiduje się w ramach działań statutowych realizowanych przez SRDST.
Warto nadmienić, iż zadanie realizowane jest w ramach funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jest to nasz kolejny projekt realizowany we współpracy z tą instytucją.
   
Aneta Szymańska-Klepacz
koordynator projektu
 

Wstecz