Aktualności

REALIZACJA PROJEKTU „POMAGANIE PRZEZ REHABILITOWANIE”

REALIZACJA PROJEKTU „POMAGANIE PRZEZ REHABILITOWANIE” Dodano: 11/09/2018

Stowarzyszenie wpisując się w charakter swojej działalności realizuje kolejny projekt „Pomaganie przez rehabilitowanie”, dzięki dotacji pozyskanej ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Projekt ten jest realizowany w ramach zadania publicznego „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Całkowita wartość zadania wynosi 15 930,00 zł, w tym 11 100,00 zł współfinansowane jest z funduszy Województwa Łódzkiego. Celem głównym projektu jest wielospecjalistyczna terapia osób niepełnosprawnych, polegająca na indywidualnych zajęciach w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji logopedycznej, hipoterapii. W zadaniu bierze udział 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniegoi tomaszowskiego. Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach i podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na podstawie analizy dokumentów medycznych, oświatowych i innych stwierdzających potrzebę udziału w tego typu zajęciach. W wyłonionej grupie znajdują się osoby m.in. z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną.

                Czas trwania zadania: 01 czerwca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. Czas realizacji zajęć terapeutycznych: wrzesień-grudzień 2018 r. Przewidywana liczba prowadzonych zajęć to 300 godzin, w tym 120 godzin rehabilitacji ruchowej dla 10 uczestników, 120 godzin zajęć logopedycznych dla 10 uczestników, 60 godzin hipoterapii dla 5 uczestników. Uczestnicy w zależności od diagnozy potrzeb uczestniczą w jednej lub dwóch formach terapii w wymiarze 1 godz. w tygodniu przez okres 12 tygodni. Pośrednimi odbiorcami zadania są także rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć. Zaplanowano również pracę społeczną członków Stowarzyszenia w wymiarze 60 godzin w przebiegu zajęć z hipoterapii pod nadzorem hipoterapeuty. Zajęcia odbywają się w domach uczestników a hipoterapia w Stajni Borowa. W ramach realizacji zajęć zaplanowana jest również indywidualna konsultacja z rodzicami/ opiekunami celem dalszej rehabilitacji podopiecznych.Realizacja zadania „Pomaganie przez rehabilitowanie” daje wszystkim jego odbiorcom szansę na rozwinięcie kluczowych umiejętności społecznych i otwiera drzwi do pełniejszej integracji. Każdy uczestnik jest objęty pomocą i wsparciem dostosowanym do jego możliwości rozwojowych. Punktem wyjścia do pracy jest indywidualna diagnoza określająca zastany poziom umiejętności. W trakcie realizacji projektu są stosowane metody pracy oparte na dobrej praktyce, jak i metody innowacyjne stosowane dopiero od kilkunastu lat. Uczestnicy projektu bądź ich opiekunowie prawni/rodzice w trakcie spotkania podsumowującego realizację projektu zostaną poinformowani o możliwości kontynuacji terapii, którą przewiduje się w ramach działań statutowych realizowanych przez SRDST.

                Warto nadmienić, iż zadanie realizowane jest w ramach funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnychw ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jest to nasz kolejny projekt realizowany we współpracy z tą instytucją.                                                                                                                                                      Koordynator projektu

                                                                                                                                              Aleksandra Szymczyk

Wstecz